SINAV SİSTEMİ

ETAP (English Test for Aviation Personnel) sınav merkezi tarafından uygulanacak Havacılık İngilizcesi Yeterlilik Sınavı;

 1. SHGM tarafından onaylı,
 2. ETAP tarafından kullanılacak sınav merkezi SHT-1DY Talimatında belirtilen şartlara uygun,
 3. Sınav Sistemi; Circular 318 ve Doc 9835 esasları çerçevesinde hazırlanmış,
 4. Havacılık konularıyla ilgili,
 5. Sınav sistemi; SHT-1DY Talimatının 7 nci maddesinde belirtilen dil yeterliliği konu başlıklarını, aynı talimatın 8 inci maddesinde belirtilen dil yeterliliği seviyelerine uygun olarak değerlendirecek nitelikte,
 6. Dinleme ve konuşma soruları içeren,
 7. Değerlendirilmesi, en az 2 farklı Değerlendirici tarafından yapılan,
 8. Yüz yüze mülakat şeklinde icra edilen bir sınavdır.

 

ETAP SINAV SİSTEMİ VE ÖRNEK SINAV

 1. ETAP Sınavı Boğaziçi üniversitesi, Havacılık İngilizcesi Uzmanı Akademisyenler ve Level-6 Dil seviyesinde deneyimli Pilotlar tarafından ICAO Doc 9835, Cir 318 ve SHT-1DY Talimatına göre, sınava katılan Adayların Dil Yeterliliği seviyelerinin belirlenebilmesi amacıyla yapılandırılmıştır.hazırlanmıştır.
 2. Sadece SHGM tarafından onaylanan sınav merkezinde yapılır.
 3. Adayın sınava gireceği soru kitapçığı bilgisayar sınav sistemi tarafından rastgele olarak sınavın başlangıcından hemen önce belirlenir.

 

Sınavımız 2 (iki) ana bölümden oluşmakta ve toplam 30 (otuz) dakika sürmektedir.

1nci bölümde; Aday, konuşmacı (examiner) ile bir etkileşim içerisinde olmayacaktır. Sesli parçaları dikkatlice dinleyip, yönlendirmeleri takip edeceklerdir. Sorular adayın önünde bulunan kağıtta yazacaktır. Adaylar dinleme yaparken önlerinde sınav merkezi tarafından verilecek olan boş kağıtlara not alabileceklerdir. Sadece bir defa dinleme yapılacak, dinlemelerin tekrarı talep edilemeyecektir.

 

 

 

 

 

 

2nci bölüm; Dinleme, resim yorumlama ve tartışma sorularından oluşur. Adaylar konuşmacının yönlendirmelerini dikkatlice takip ederek etkileşim içerisinde olacaklardır. Bu bölümde sorular konuşmacı tarafından sorulacaktır.

 

 

 

 

 

SINAV DEĞERLENDİRMESİ 

 1. Her bir Adayın sınavı İngilizce Dil Uzmanı ve tercihen operasyonel tecrübeye sahip pilot veya hava trafik kontrolörü olmak üzere iki Değerlendirici tarafından değerlendirilir.
 2. Sınava katılan Adayın nihai puanı, ICAO Dil Yeterliliği Değerlendirme Cetvelinde yer alan kriterlerden puanı en düşük olanı şekilde belirlenir.
 3. Her bir Adayın sınavı Değerlendiriciler tarafından birbirinden bağımsız olarak değerlendirilir. Değerlendiriciler ve Aday birbirlerinin kimliği hakkında kesinlikle bilgi sahibi olamazlar.
 4. Değerlendiriciler, sınavları sınav tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde değerlendirir.
 5. SHT-1DY Talimatı esaslarına göre yapılan Dil Yeterliliği Sınavına katılan ve seviye 4 altında not alarak başarısız olmuş Adaylar;
 • Seviye 1 notu alanlar, sınav tarihinden itibaren 45 gün içinde;
 • Seviye 2 notu alanlar, sınav tarihinden itibaren 30 gün içinde;
 • Seviye 3 notu alanlar, sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde; tekrar sınava alınmazlar.

 

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

 • Sınav sonucu Adaylara, sınavdan sonra, en geç 15 (on beş) gün içerisinde e-posta yoluyla bildirilir.
 • Sınav sonucu ETAP Sınav Merkezi tarafından, sınav tarihini gösterir bir “Sertifika” ile yazılı olarak da belgelenir ve sınav tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde postaya verilir veya Adaya elden teslim edilir.
 • Sınav sonucu; hukuki bir zorunluluk olmadıkça, SHGM, Havacılık Kurum ve Kuruluşları ve Adayın dışında hiç kimse veya kurumlarla paylaşılamaz.

 

SINAV İTİRAZI 

 1. İngilizce Dil Yeterliliği seviyesi bildirilen Aday, sınav sonucunun e-posta ile bildirildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde sınav sonucuna itiraz edebilir.
 2. İtirazlar doğrudan ETAP Sınav Merkezi’ne yazılı olarak yapılır.
 3. Sınav itirazları “İngilizce Dil Yeterliliği Sınavı İtiraz Formu”nun doldurulması suretiyle yapılır. Sınav İtiraz Formu için tıklayınız.
 4. Sınav itirazı hizmet bedeli ….. TL.’ dir.
 5. Sınav itirazı hizmet bedeli Sınav İtiraz Formu üzerinde belirtilen banka hesabına yatırılmalıdır.
 6. Adayın itiraz değerlendirme ücretini yatırdığına dair banka dekontunu ve ETAP Sınav Merkezi’nin internet adresinde bulunan İngilizce Dil Yeterliliği Sınavı İtiraz Formunu eksiksiz doldurarak e-posta veya faks ile ETAP Sınav Merkezine göndermesi halinde Aday itiraz başvurusunu tamamlamış sayılır ve kayda alınır.
 7. İtiraz değerlendirmesi ilk Değerlendiricilerden farklı bir Değerlendirici tarafından yapılır.
 8. Sınav sonucu SHGM’ye yazılı, Adaya e-posta ile gönderilir.
 9. Sınav sonucu değişirse itiraz ücreti Adaya iade edilir ve yeni Sertifika düzenlenerek Adaya gönderilir.
 10. İtiraz sonucu yapılan değerlendirme katidir tekrar itiraz edilemez.

 

SINAV ESNASINDA UYULACAK KURALLAR 

 1. Adaylar, sınava kendilerine tahsis edilen yerde girerler.
 2. Sınava girecek adaylar yanlarında ibraz etmek üzere pasaport, kimlik yada sürücü belgesinden birini bulundurmak zorundadır. Uçuş lisansı yada ilgili farklı kimlikler kabul edilmeyecektir.
 3. Sınava, randevu saatinde başlanır. Sınav başladıktan sonra, sistemle ilgili önlenemeyen teknik arızalar haricinde durdurma, ara verme veya geri dönme yapılamaz.
 4. Adaylar, sınav randevusundan en az 30 dakika önce test merkezince bildirilen adreste hazır bulunmalıdırlar ve sınav öncesi gerekli kayıtları tamamlanmalıdır. Aksi halde randevu ve sınav haklarını kaybederler.
 5. Adaylar sınav esnasında, ETAP Sınav Merkezi tarafından sağlanan sınav bilgisayarı, ses ve ses kayıt sistemi, kalem ve kağıt kullanırlar, bunları sınav bitiminde eksiksiz teslim ederler.
 6. 4üncü maddede izin verilenler dışında, Adayların sınav esnasında elektronik veya basılı doküman, defter, kitap, sözlük, not, boş kağıt, cep telefonu, her türlü kayıt ve haberleşme cihazı vs. gibi şeylerin yanlarında veya yakınlarında bulundurmaları, sınav odasına sokmaları, üzerlerinde olduğu halde sınav odasına girmeleri, sınav süresince sorularla ilgili aldıkları notları dışarı çıkarmaları veya buna teşebbüs etmeleri, sınav için kullanılan her türlü malzemeye kötü amaçlı etkide bulunmaya kalkışmaları gibi tutum ve davranışlar kopya olarak değerlendirilir. Sınav esnasında kopya çektiği belirlenen adayların sınavları durdurularak ilgili sınav yöneticisine bildirilir ve gerekli cezai işlemler başlatılır.
 7. Sınava girecek adayların üzerlerinde 6ncı maddede belirtilen materyallerden herhangi birisinin bulunması durumunda bu materyalleri sınav yöneticisine sınav çıkışında teslim almak üzere teslim edilecektir. Sınav yöneticisi kişilerin şahsi eşyalarını kilitli çekmecelerde muhafaza edeceklerdir.
 8. Sınav esnasında sınav merkezinin ikramı olan su haricinde hiçbir yiyecek yada içecek tüketilemez. Sigara içilemez.
 9. Adayın, başka birisinin yerine sınava girdiği  anlaşıldığında sınava başlaması engellenir ve salonun dışına davet edilir. Sınava ilişkin kamera kayıtları ve diğer dokümanlar ”Kopya Tutanağı”na eklenerek SHGM’ye gönderilir.

 

CEZAİ MÜEYYİDELER

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan SHT-1DY talimatı esaslarına göre cezai işlemler aşağıda belirtilmiştir;

 1. Her türlü kopya çekme girişiminde bulunan veya kopya çekerken yakalanan Aday hakkında hazır bulunan Hizmet Sağlayıcısı ve varsa SHGM görevlileri tarafından “Kopya Tutanağı” tutulur ve Aday sınav yerinden uzaklaştırarak sınavı geçersiz sayılır. Bu durumdaki Adaylar, kopya işlemi yapılan sınavın tarihinden itibaren 12 ay içinde tekrar sınava alınamazlar.
 2. ETAP Sınav Merkezi tarafından düzenlenen “Kopya Tutanağı” 5 (beş) iş günü içerisinde SHGM’ye gönderilir.
 3. Hakkında “Kopya Tutanağı” tutulan kişinin lisans sahibi olması durumunda, lisansı SHGM tarafından 12 (oniki) ay süreyle askıya alınır.
 4. Sınavların düzen ve işleyişini bozmaya yönelik davranışta bulunanlar hakkında ayrıca yasal işlemlerde bulunulur.